Certifikácia osôb vo zváraní a NDT

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy STN EN ISO/IEC 17024:2013,  osvedčenie o akreditácii č. O-006 a Notifikovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (UNMS) a Európskou komisiou pod číslom NO 2408 pre oblasť schvaľovania personálu pre vyhotovovanie a kontrolu nerozoberateľných zvarových spojov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ a Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z., Príloha I, bod. 3.1.2 a 3.1.3.

Vyhľadávanie podľa čísla kvalifikačného dokladu

 

Vyhľadávanie osôb podľa kvalifikácie a roku vydania

 
Rozsah akreditovaných činností:
 • certifikácia osôb vo zváraní
  • vyšší zváračský personál
   • Medzinárodný zváračský inžinier (vydaný podľa STN EN ISO 14731:2019)
   • Medzinárodný zváračský technológ (vydaný podľa STN EN ISO 14731:2019)
   • Medzinárodný zváračský technológ plastov (vydaný podľa TNI CEN/TR 16862:2017)
   • Medzinárodný zváračský špecialista (vydaný podľa STN EN ISO 14731:2019)
   • Medzinárodný zváračský inšpektor (vydaný podľa CS-05-ZV)
   • Zváračský inštruktor (vydaný podľa CS-04-ZV)
  •  zvárači, operátori zvárania a spájkovači
   • zvárač osvedčením (vydaný podľa STN EN ISO 9606-1,-2,-3,-4,-5, STN EN 12732:2022, Smernice AD 2000 – Merkblatt HP3:2014)
   • zvárač - operátor/zoraďovač odporového zvárania (vydaný podľa STN EN ISO 14732:2014)
   • zvárač termoplastov (vydaný podľa STN EN 13067:2021)
   • spájkovač/operátor spájkovania s osvedčením (vydaný podľa STN EN ISO 13585:2012)
  • schvaľovanie personálu pre oblasť zhotovovania nerozoberateľných spojov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ a Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z., Príloha I, bod. 3.1.2
 • certifikácia osôb v nedeštruktívnom skúšaní podľa STN EN ISO 9712:2022
  • ET - skúšanie vírivými prúdmi
  • LT/B,C - skúšanie tesnosti
  • MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
  • PT - skúšanie kapilárnou metódou
  • RT - skúšanie prežiarením
  • RT-FI - vyhodnocovanie rádiogramov
  • UT - skúšanie ultrazvukom
  • UT-T -meranie hrúbky ultrazvukom
  • VT - skúšanie vizuálnymi metódami
  • VT-ThP - skúšanie vizuálnymi metódami materiálov z termoplastov
  • schvaľovanie personálu pre NDT kontroly nerozoberateľných spojov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ a Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z., Príloha I, bod. 3.1.3
 • certifikácia technikov korózie a povrchových úprav podľa CS-22-TK
 
Rozsah neakreditovaných činností vykonávaných COPZ pod hlavičkou skúšobnej organizácia č. 10:
 • kvalifikácia zváračov a zaškolených pracovníkov podľa STN 05 0705:2019
 • preskúšavanie zváračov z legislatívy pri zváraní podľa rady noriem STN 05 06xx
 • kvalifikácia Poverených zváračských technológov podľa SPZ-SO-2
 • certifikácia Medzinárodných zváračských praktikov

 

Zoznam spolupracujúcich zváračských škôl

Prehlásenie vedenia spoločnosti PZ, a. s.
Vedenie spoločnosti sa zaviazalo, že Certifikačnému orgánu osôb vytvorí všetky podmienky pre sústavné plnenie akreditačných kritérií v súlade s STN EN ISO/IEC 17024:2013, zaručí vytvorenie podmienok pre nestrannú a vierohodnú certifikačnú činnosť a nebude nijakým spôsobom ovplyvňovať výsledky certifikácie.
 

 

Zoznam tlačív pre oblasť zvárania

Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti certifikátu vyššieho zváračského personálu

T53-COPZ-2020-1

Informácia o činnosti vyššieho zváračského personálu za rok

T100-COPZ-2020-1

Žiadosť o zaevidovanie cudzích kvalifikácií na ID kartu PZ, a. s.

T204-COPZ-2019-3

Žiadosť o vydanie ID karty

 

Zoznam tlačív pre oblasť NDT a TK

Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti certifikátu NDT

T55-COPZ-2023-1

Vyšetrenie zrakových schopností pre účel certifikácia NDT

T60-COPZ-2020-1

Informácia o činnosti NDT

T88-COPZ-2023-1

Štruktúrovaný kreditný systém NDT

 

Kontaktné osoby:
Ing. Eva Gubóová, tel.: 02/68262 203, guboova.eva@pzvar.sk, vedúca certifikačného orgánu
Mgr. Katarína Fabianová, tel.: 02/68262 224, fabianova.katarina@pzvar.sk, certifikačný pracovník pre oblasť vyššieho zváračského personálu a NDT
Gabriela Korčáková, tel.: 02/68262 211, korcakova.gabriela@pzvar.skcertifikačný pracovník pre oblasť certifikácie zváračov a operátorov zvárania a pre oblasť kvalifikácie podľa STN 05 0705 a rady noriem STN 05 06xx