Kvalifikácia vo zváraní

 


Medzinárodný zváračský inžinier (IWE)
Pracovník oprávnený koordinovať zváranie v rozsahu komplexnej úrovne v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14731:2019, kapitoly 6.2.2.
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí spĺňať tieto požiadavky:
 •  absolvovať odbornú prípravu podľa CS-01-ZV,
 • mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa strojárskeho zamerania (diplom),
alebo
 • mať vysokoškolské vzdelaní II. stupňa technického zamerania (diplom) a 1 rok praxe v oblasti zvárania potvrdenej zamestnávateľom.
Certifikát má platnosť 3 roky a pred uplynutím tejto doby je možné jeho platnosť predĺžiť splnením podmienok, stanovených v certifikačnej schéme CS-01-ZV.

Medzinárodný zváračský technológ (IWT)
Pracovník oprávnený koordinovať zváranie v rozsahu špecifickej úrovne v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14731:2019, kapitoly 6.2.3.
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí spĺňať tieto požiadavky:
 • absolvovať odbornú prípravu podľa CS-02-ZV
 • mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa strojárskeho zamerania (diplom),
alebo
 • mať vysokoškolské vzdelaní II. stupňa technického zamerania (diplom) a 1 rok praxe v oblasti zvárania potvrdenej zamestnávateľom,
alebo
 • mať úplné stredoškolské vzdelanie technického zamerania (maturitné vysvedčenie) a 1 rok praxe v oblasti zvárania potvrdenej zamestnávateľom.

Certifikát má platnosť 3 roky a pred uplynutím tejto doby je možné jeho platnosť predĺžiť splnením podmienok, stanovených v certifikačnej schéme CS-02-ZV.


Medzinárodný zváračský technológ plastov (IWTP)
Pracovník oprávnený koordinovať zváranie plastov, tvorbu a schvaľovanie postupov zvárania plastov
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí spĺňať tieto požiadavky:
 • absolvovať odbornú prípravu podľa CS-02-ZV
 • mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa strojárskeho, alebo chemického zamerania,
alebo
 • mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania a 1 rok praxe v oblasti zvárania potvrdenej zamestnávateľom,
alebo
 • mať úplné stredoškolské vzdelanie technického, alebo chemického zamerania (maturitné vysvedčenie) a 2 roky praxe v oblasti výroby, alebo zvárania plastov potvrdenej zamestnávateľom.

Certifikát má platnosť 3 roky a pred uplynutím tejto doby je možné jeho platnosť predĺžiť splnením podmienok, stanovených v certifikačnej schéme CS-02-ZV.


Medzinárodný zváračský špecialista (IWS)
Pracovník oprávnený koordinovať zváranie v rozsahu základnej úrovne v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14731:2019, kapitoly 6.2.4.
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí spĺňať tieto požiadavky:
 • absolvovať odbornú prípravu podľa CS-03-ZV,
 • mať stredoškolské vzdelanie technického zamerania (výučný list) a 1 rok praxe v oblasti zvárania potvrdenej zamestnávateľom.

Certifikát má platnosť 3 roky a pred uplynutím tejto doby je možné jeho platnosť predĺžiť splnením podmienok, stanovených v certifikačnej schéme CS-03-ZV.


Zváračský inštruktor (ZI)
Zváračský inštruktor je pracovník spôsobilý viesť praktický výcvik na kvalifikácie zváračov v základných kurzoch zvárania podľa STN 05 0705 alebo v prípravných kurzoch zvárania pre skúšky podľa STN EN ISO 9606, STN EN ISO 14732, STN EN ISO 13585 a/alebo STN EN 13067. Certifikát je spoločný pre všetky metódy zvárania.
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí spĺňať tieto požiadavky:
 • absolvovať odbornú prípravu podľa CS-04-ZV,
 • je držiteľom platného zváračského preukazu alebo ID-karty vydanej podľa STN 05 0705,
 • má platný certifikát pre požadovaný spôsob zvárania/spájkovania podľa noriem  STN EN ISO 9606, STN EN ISO 13585 alebo STN EN 13067 (vhodnosť posúdi COPZ),
 • má prax minimálne 2 roky vo zváraní ako zvárač/spájkovač s certifikátom.

Certifikát má platnosť 3 roky. Pred uplynutím tejto doby je možné predĺžiť jeho platnosť splnením podmienok certifikačného orgánu, stanovených v certifikačnej schéme CS-04-ZV.


Medzinárodný zváračský inšpektor (IWI)
Personál zváračskej inšpekcie vo všetkých troch kvalifikačných stupňoch predstavuje odborníkov, ktorí zabezpečujú, že výroba oceľových zváraných konštrukcií počnúc uzavretím zmluvy prebieha v súlade so všetkými relevantnými požiadavkami.
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí spĺňať tieto požiadavky:
 • mať platný certifikát VT2 podľa normy  STN EN ISO 9712 alebo ekvivalentný vo vhodnom kvalifikačnom stupni podľa porovnateľnej normy v relevantnom priemyselnom alebo výrobkovom sektore,
 • absolvovať odbornú prípravu podľa CS-05.ZV.
IWI-C – úplné požiadavky
 • mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa strojárskeho zamerania (diplom),
alebo
 • vysokoškolské vzdelaní II. stupňa technického zamerania (diplom),
 • prax 1 rok v oblasti zvárania potvrdenej zamestnávateľom.
IWI-S – štandardné požiadavky
 • mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa strojárskeho zamerania (diplom),
alebo
 • mať vysokoškolské vzdelaní II. stupňa technického zamerania (diplom) a 1 rok praxe v oblasti zvárania potvrdenej zamestnávateľom,
alebo
 • mať úplné stredoškolské vzdelanie technického zamerania (maturitné vysvedčenie),
 • 1 rok praxe v oblasti zvárania potvrdenej zamestnávateľom.
IWI-B – základné požiadavky
 • mať stredoškolské vzdelanie technického zamerania (výučný list),
 • 1 rok praxe v oblasti zvárania potvrdenej zamestnávateľom.

Certifikát má platnosť 3 roky a pred uplynutím tejto doby je možné jeho platnosť predĺžiť splnením podmienok, stanovených v certifikačnej schéme CS-05-ZV.


Zvárač s Certifikátom - Osvedčením
Zvárač je pracovník spôsobilý zhotoviť zvary v rozsahu svojho oprávnenia daného STN EN ISO 9606.
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí splniť tieto podmienky:
 • absolvovať odbornú prípravu podľa CS-06-ZV,
 • mať platný základný kurz zvárania v zmysle STN 05 0705 pre danú metódu a rozsah zvárania (pre účely skúšky sa považujú metódy 131, 135, 136 a 138 za rovnocenné). Podmienka platí len pre zváračov pôsobiacich v krajinách, kde platí norma STN 05 0705,
 • byť zdravotne spôsobilý pre činnosť zvárača.
Rozsah oprávnenia je daný rozsahom uvedeným v STN EN ISO 9606.
 

Certifikát - Osvedčenie o skúške zvárača má platnosť 3, resp. 2 roky (podľa požiadavky žiadateľa) a pred uplynutím tejto doby je možné predĺžiť jeho platnosť splnením podmienok stanovených v certifikačnej schéme CS-06-ZV.


 Zvárač operátor / zoraďovač
Operátor pri tavnom zváraní je pracovník, ktorý vykonáva plnomechanizované alebo automatizované zváranie.
Zoraďovač pri odporovom zváraní je pracovník, ktorý nastavuje mechanizované alebo automatizované zváracie zariadenie.
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí splniť tieto podmienky:
 • absolvovať odbornú prípravu podľa CS-07-ZV,
 • byť zdravotne spôsobilý pre činnosť operátora/zoraďovača odporového zvárania.
Rozsah oprávnenia je daný rozsahom uvedeným v STN EN ISO 14732.
 

Certifikát - Osvedčenie o skúške má platnosť 6, resp. 3 roky (podľa požiadavky žiadateľa) a pred uplynutím tejto doby je možné predĺžiť jeho platnosť splnením podmienok stanovených v certifikačnej schéme CS-07-ZV.


Medzinárodný zvárač termoplastov
Zvárač termoplastov je pracovník spôsobilý zhotoviť zvary v rozsahu svojho oprávnenia daného STN EN 13067.
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí splniť tieto podmienky:
 • absolvovať odbornú prípravu podľa CS-08-ZV,
 • byť zdravotne spôsobilý pre výkon činnosti zvárača termoplastov.
Rozsah oprávnenia je daný rozsahom uvedeným v STN EN 13067.
 

Certifikát má platnosť 2 roky a pred uplynutím tejto doby je možné jeho platnosť predĺžiť splnením podmienok stanovených v certifikačnej schéme CS-08-ZV.


Spájkovač s Certifikátom - Osvedčením
Spájkovač je pracovník spôsobilý zhotoviť spájkované spoje v rozsahu svojho oprávnenia daného STN EN ISO 13585.
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí splniť tieto podmienky:
 • absolvovať odbornú prípravu podľa CS-09-ZV,
 • byť zdravotne spôsobilý pre výkon činnosti spájkovača/operátora spájkovania.
Rozsah oprávnenia je daný rozsahom uvedeným v STN EN ISO 13585.
 

Certifikát - Osvedčenie o skúške spájkovača má platnosť 3 roky a pred uplynutím tejto doby je možné jeho platnosť predĺžiť splnením podmienok stanovených v certifikačnej schéme CS-09-ZV.


Kvalifikácia v NDT
Požiadavky certifikačného orgánu na  žiadateľov o certifikáciu  nedeštruktívneho skúšania – NDT stanovuje norma STN EN ISO 9712 a certifikačná schéma CS-21-NDT.
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí splniť tieto podmienky:
 • absolvovať odbornú prípravu podľa CS-21-NDT,
 • predložiť vyhovujúce potvrdenie o vyšetrení zrakových schopností (schopnosť videnia na blízko pomocou Jägerovho testu č. 1, a schopnosť rozlíšenia farieb napr. ISHIHARU), pre VT aj videnie na diaľku).
1. a 2. stupeň a metódy RT-FAS a UT-T
 • mať minimálne úplné základné vzdelanie,
 • predložiť potvrdenie o absolvovanej praxi podľa CS-21-NDT.
3. stupeň
 • mať minimálne úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie,
 • mať platnú certifikáciu pre stupeň 2 pre príslušnú NDT metódu a sektor,
 • predložiť potvrdenie o úspešnom absolvovaní základnej skúšky,
 • predložiť potvrdenie o získanej praxi v danej NDT metóde a sektore v rozsahu uvedenom v CS-21-NDT.

 

Kvalifikácia korózny technik
Požiadavky certifikačného orgánu voči žiadateľom o certifikáciu korózny technik stanovuje certifikačná schéma CS-22-TK.
Žiadateľ o vydanie certifikátu musí splniť tieto podmienky:
 • absolvovať odbornú prípravu podľa CS-22-TK,
 • minimálny vek 18 rokov,
 • mať minimálne stredoškolské vzdelanie (alebo vyučený s trojročnou praxou v odbore),
 • predložiť vyhovujúce potvrdenie o vyšetrení zrakových schopností (schopnosť videnia na blízko pomocou Jägerovho testu č. 1 a schopnosť rozlíšenia farieb napr. ISHIHARU).