Prvá medzinárodná vedecká konferencia WELDING TECHNOLOGY 2023

1st International Scientific Conference - Welding technology 2023 Industrial development  technology of European Union

Dňa 8. novembra 2023 sa v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., na Kopčianskej ulici, č.14 v Bratislave uskutočnila 1.medzinárodná  konferencia s názvom Welding technology 2023 - Industrial development  technology of European Union. Vedecká konferencia sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Organizátorom podujatia bola spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., ktorá konferenciu  organizovala v spolupráci STU Bratislava (Materiálovotechnologická fakuta v Trnave) a Univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Fakulta špeciálnych technológií).

1.jpg

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. V rámci jeho podpory spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ. a. s. organizuje vedeckú konferenciu TECHZVAR – Technológia rozvoja priemyslu EÚ už od roku 2004. Tento rok sa organizátorom podarilo posunúť konferenciu na medzinárodnú úroveň.

Tento ročník bol orientovaný na prezentáciu  významných výsledkov vedy a techniky, ktoré sú dosiahnuté v rámci riešenia projektov s podporou agentúry APVV, projektov MSVVaŠ a z iných verejných a súkromných zdrojov.

Odbornými garantmi tohtoročnej konferencie boli za PRVÚ ZVÁRAČSKÚ, a. s. jej generálny riaditeľ Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD., hosť. prof. a  riaditeľ pre výskum a vývoj Ing. František Kolenič, PhD., prof. Ing. Milan Marônek, CSc. z MTF STU, prof. Dr. József Sárosi, z Univerzity Segedíne a prof. Dr. György Kovács z Univerzity v Miškolci.

Účastníci tohtoročnej konferencie mali možnosť absolvovať exkurziu v rámci Dňa otvorených dverí Centra výskumu HIGHTECH technológii vo zváraní situovaného v laboratóriách PRVEJ ZVARAČSKEJ. a. s.

Ako každý rok aj teraz bol seminár miestom prezentácie množstva zaujímavých vedeckých príspevkov zváračských odborníkov a umožnil prezentovať aj výsledky vedeckých prác mladých študentov doktorandského štúdia.

Celkovo bolo na seminári prezentovaných 15 vedeckých prednášok, ktoré boli zamerané na prezentáciu výsledkov VaV projektov riešených s podporou APVV (Agentúry na podporu výskumu a vývoja) v oblasti HIGH-TECH zváracích technológií.

ZBORNÍK Z KONFERENCIE