Projekty výskumu a vývoja spolufinancované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Riešené projekty:

 • Experimentálny vývoj nových aktívnych spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty výkonových polovodičových modulov v aplikáciách elektromobility, ( č. p. APVV - 21 - 0054, 07/2022 – 06/2026)
 • Výskum a stanovenie postupov tavného zvárania kovových komponentov vyrobených aditívnymi technológiami SLM a SLS ( č. p. APVV - 21 - 0228, 07/2022 – 06/2026)
 • Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledne vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí ( č. p. APVV - 21 – 0232, 07/2022 – 06/2026)
 • Výskum zdrojovej sústavy elektrónovolúčového zváracieho zariadenia s vysokou dynamikou riadenia parametrov procesu ( č. p. APVV - 20 - 0100, 07/2021 - 12/2024)
 • Výskum systémov monitorovania vybraných parametrov elektrónového lúča pre procesy vysokokadenčného zvárania ( č. p. APVV - 20 - 0103, 07/2021 - 12/2024)
 • Výskum implementácie vysokorázových povrchových technológií pre precízne automobilové konštrukčné prvky ( č. p. APVV - 20 - 0216, 07/2021 - 06/2025)
 • Výskum vlastností komponentov z kóróziivzdorných zliatin vyhotovených aditívnou výrobou ( č. p. APVV - 20 - 0259, 07/2021 - 06/2025)
 • Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním ( č. p. APVV - 20 - 0303, 07/2021 - 06/2024)
 • Výskum  hybridného zvárania v kombinácii laser -TIG v režime synchronizácie pulzov zváracích zdrojov ( č.p. APVV - 18 -0224, 07/2019 - 06/2022)
 • Výskum progresívnych metód zvárania a spájkovania koróziivzdorných ocelí a medi  ( č.p. APVV - 18 -0116, 07/2019 - 06/2023)
 • Inovácia technických riešení uzlov generátora elektrónového lúča EB 4. 0 ( č.p. APVV - 18 -0402, 07/2019 - 12/2022)
 • Výskum priameho spájania keramických a kovových materiálov pomocou aktívnych spájkovacích zliatin.( č.p. APVV - 17 -0025, 08/2018 - 06/2022)

 

 

Ukončené projekty:     

 • Výskum modulov systému  generovania elektrónového lúča pre náročné priemyselné aplikácie (č.p. APVV - 17 - 0432, 08/2018 - 12/2021)
 • Vývoj robotického zariadenia pre spevňovanie a nanokryštalizáciu povrchových vrstiev zváraných spojov metódou ultrazvukového kontaktného spevňovania ( č. APVV - 16 – 0276, 07/ 2017 – 12/ 2020)
 • Výskum metodiky hodnotenia náchylnosti na tvorbu horúcich trhlín moderných kovových materiálov zváraných zdrojmi s vysokou koncentráciou energie ( č. APVV -  16 - 0300, 07/2017 - 12/2020)
 • Zvyšovanie prevádzkovej bezpečnosti strategických oceľových konštrukcií (č. APVV-15-0120, 07/2016 – 12/2019)
 • Výskum nových topológií moderných VN zdrojov na báze stredofrekvenčných striedačov (č. APVV-15-0592, 07/2016 – 06/2019)
 • Výskum zvárania progresívnych ľahkých zliatin lúčovými technológiami (č. APVV-15-0337, 07/2016 – 12/2019)
 • Aplikácia experimentálneho a numerického prístupu pri výskume vlastností zváraných spojov vysokopevných ocelí (č. APVV-14-0096, 07/2015 – 06/2019)
 • Výskum zvariteľnosti moderných tlakovoliatych hliníkových a horčíkových zliatin elektrónovým lúčom a laserom (č. APVV-14-0871, 07/2015 – 12/2018)
 • Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom (č. APVV-0281-12, 10/2013 – 09/2017)
 • Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvuku (č. APVV-0023-12, 10/2013 – 05/2017)
 • Podpora inovácií komponentov karosérie z prístrihov oceľových plechov zameraných na bezpečnosť, ekológiu a znižovanie hmotnosti automobilov (č. APVV-0273-12, 10/2013 – 03/2017)
 • Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí (č. APVV-0248-12, 10/2013 – 12/2016)
 • Výskum zváracích procesov a automatizácia zvárania nových typov koroziivzdorných ocelí (č. APVV-0613-11, 07/2012 – 12/2015)
 • Zvyšovanie bezpečnosti a životnosti oceľových konštrukcií riadeným starnutím (č. APVV-0434-11, 07/2012 – 12/2015)
 • Výskum zvariteľnosti austenitických bórom legovaných ocelí (č. APVV-0681-10, 05/2011 – 12/2013
 • Výskum hybridných procesov zvárania s výkonovým pevnolátkovým laserom (č. APVV-0506-10, 05/2011 – 10/2014)
 • Protikorózna ochrana stožiarov vysokého napätia (č. APVV-0578-10, 05/2011 – 10/2014)
 • Svet high-tech technológií (č. LPP-0233-09, 09/2009 – 08/2012)
 • Výskum zvárania a tvárnenia nitrooxidačne povrchovo upravených oceľových plechov  (č. APVV-0057-07, 06/2008 – 06/2011)
 • Diagnostika zostatkovej životnosti stožiarov zvlášť vysokého napätia (č. APVV-0047-07, 09/2008 – 12/2010)
 • Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov (č. VMSP-P-0009-09, 09/2009 – 07/2011)
 • Produktívne zváracie technológie pre opravy jadrovoenergetických zariadení (č. VMSP-P-0011-09, 09/2009 – 07/2011)
 • Zvyšovanie prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti koľajníc vysokoproduktívnym naváraním (č. VMSP-P-0020-09, 09/2009 – 07/2011)
 • Systémová optimalizácia životnosti a spoľahlivosti stožiarov vysokého napätia (č. VMSP-P-0021-09, 09/2009 – 07/2011)
 • Senzorické systémy on-line navádzania zváracích horákov pre 3 D aplikácie (č. VMSP-P-0026-09, 09/2009 – 07/2011)
 • Univerzálny 6 osový zvárací a navárací technologický komplex s využitím oblúkových metód (č. VMSP-P-0030-09, 09/2009 – 07/2011)
 • Nové supertvrdé materiály s povrchmi na báze žiaruvzdorných zlúčenín (č. SK-UA-0020-07, 02/2008 – 12/2009)
 • Modulárny CO2 laser s výkonom do 3 kW pre priemyselné aplikácie (č. APVV-0059-07, 06/2008 – 12/2009)
 • Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie (č. APVV-99-045805, 05/2006 – 04/2009)
 • Moderný systém generovania a monitorovania elektrónového lúča pre priemyselné aplikácie (č. APVV-0067-06, 02/2007 – 12/2008)
 • Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi (č. VMSP-P-0008-07, 02/2008 – 12/2008)
 • Elektrónolúčové technológie so simultánnym predhrevom pre spájanie metalurgicky rôznorodých materiálov (č. APVV-20-P01305, 08/2005 – 12/2007)
 • Laserové nanášanie vrstiev zvyšujúcich úžitkovosť a životnosť výrobných nástrojov (č. APVV-99-P01205, 08/2005 – 10/2007)
 • Výskum zvárania hliníkových zliatin na báze nového modelu rastrovania elektrónového lúča (č. APVT-99-005804, 01/2005 – 12/2007)
 • Výskum mechatronických systémov a progresívnych technológií pre povrchové materiálové inžinierstvo (č. APVT-20-020904, 01/2005 – 12/2007)
 • Výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie (č. APVT-99-002502, 02/2003 – 07/2005)