Materiálová diagnostika

Disponujeme bohatými skúsenosťami z oblasti hodnotenia materiálov, zváraných  konštrukcií a zariadení z hľadiska ich integrity, bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti. Venujeme sa aj otázkam stanovenia zostatkovej životnosti predovšetkým metódami vhodnosti pre prevádzku. Pri posudzovaní aplikujeme najnovšie poznatky komisií V, X, XI, XIII a XV  IIW (International Institute of Welding – Medzinárodný zváračský inštitút).

  • V prípade havárií poskytujeme expertnú činnosť pri posúdení príčin vzniku porušenia na základe materiálovej, štruktúrnej a fraktografickej analýzy porušených častí.
  • Využitím metód lomovej mechaniky (únava, krehký lom, korózia pod napätím)  stanovíme kritickú veľkosť defektu, ktorý by viedol k vzniku medzného stavu konštrukcie.
  • Analyzujeme vzájomnú súčinnosť degradačných účinkov v dôsledku prevádzky a vonkajšieho zaťaženia s cieľom zabránenia vzniku medzného stavu.
  • Vykonávame analýzu rizík vzniku medzných stavov monitorovaním odozvy konštrukcie na prevádzkové podmienky v priebehu životnosti s cieľom stanovenia termínu opráv alebo ukončenia prevádzky.
Kontakt:
doc. Ing. Peter Polák, PhD.
02/ 68 262 201, polak.peter@pzvar.sk
Fotogaléria k produktu: 
Príprava vzoriek v akreditovanom laboratóriu
Materiálová diagnostika
Materiálová diagnostika v teréne
Zariadenie na meranie hrúbok ultrazvukom
Analýza príčin havárie stožiara VN