Akreditované laboratórium metalografie, mechanických skúšok a NDT

Laboratórium metalografie, mechanických skúšok a NDT je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou - Osvedčenie o akreditácii č. S-308 s určeným rozsahom akreditácie.

Je zamerané na skúšanie kovov, plastov a iných technických materiálov deštruktívnym a nedeštruktívnym spôsobom. Umožňuje zisťovať mechanické vlastnosti v ťahu (tlaku), ohybe, strihu, rázom v ohybe, skúškami lámavosti, a vnikacími skúškami tvrdosti na základných materiáloch ako aj materiálové charakteristiky zvarových, spájkovaných a lepených spojov v súlade s platnými normami a predpismi.

Pracovisko je vybavené skúšobnými zariadeniami s pravidelným overovaním presnosti merania a je spôsobilé realizovať expertízne posudzovanie kvality technologických postupov

vo zváraní, zlievaní, tvárnení, obrábaní a tepelnom spracovaní deštruktívnym a nedeštruktívnym spôsobom.

 
Ponuka služieb:

dsc_0017.jpg

    Mechanické skúšky technických materiálov:
 •  skúšky ťahom, tlakom, ohýbaním,
 • skúšky rázom v ohybe,                                                                               
 • skúšky lámavosti,
 • skúšky hlbokoťažnosti plechov (Erichsen),
 • skúšky tvrdosti (metódy Brinell, Vickers a Rockwell).
 
    Metalografické skúšky2.jpg:
 • makroskopická a mikroskopická analýza,
 • kvantitatívna a kvalitatívna metalografia,
 • meranie mikrotvrdosti,
 • meranie hrúbky povlakov a vrstiev.
 
    Defektoskopické skúšky:
 • vizuálna skúška,
 • kapilárna skúška,
 • magnetická skúška,snap-112357-0029.jpg
 • skúška ultrazvukom,
 • meranie hrúbok ultrazvukom.
 
    Korózne skúšky:
 • stanovenie odolnosti nehrdzavejúcich ocelí proti medzikryštálovej korózii
 
 
Uvedené skúšky mechanických vlastností a defektoskopické skúšky tvoria základ pri:
 
 • schvaľovaní postupov vo zváraní – WPQR,
 • posudzovaní kvality zvarového spoja po vyhotovení,dsc_1694.jpg
 • analýze kvality vstupných materiálov a výrobkov,
 • diagnostike zváraných konštrukcií.
 
 
Kontakt:
Ing. Martin Kasenčák, PhD., 02 / 68 262 219, kasencak.martin@pzvar.sk