Notifikovaná osoba NB 2408

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. sa dňom 5. 1. 2006 stala Kompetentnou treťou stranou a 12. 9. 2012 Notifikovanou osobou NB 2408.

Aktuálna notifikácia je uvedená na internetovej stránke http://ec.europa.eu/.

NOTIFIKOVANÁ OSOBA NB 2408

Podľa smernice 2014/68/EÚ (TLAKOVÉ ZARIADENIA):

• schvaľuje pracovné postupy a zamestnancov určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov pre tlakové zariadenia kategórie II, III a IV - príloha č. I. bod. 3.1.2.,

• schvaľuje tlakové zariadenia podl'a § 4 ods.1l písm. a), c) a d) nariadenia a zostavy uvedené v § 4 ods. 2 písm. b) a ods. 3 smernice, vyrobené z feritických materiálov s prevádzkovou teplotou - 40 °C až 250 °C, alebo z austenitickych materiálov s prevádzkovou teplotou od - 200 °C do 300 °C, použitim metódy výpočtu v súlade s bodom 2.2.3.1 pism. a) prílohy č. I. smernice alebo metódu návrhu v súlade s bodom 2.2.4 prílohy č. I. v kombinácii s bodom 2.2.3.1 písm. a) prílohy č. I smernice. 

Podľa smernice 2014/29/EÚ sériovo vyrábané jednoduché tlakové nádoby.

 

KOMPETENTNÁ TRETIA STRANA - RTPO

 

V rámci notifikácie kompetentná tretia strana schvaľuje splnenia požiadaviek podľa smernice 2014/68/EÚ (TLAKOVÉ ZARIADENIA):

• zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov tlakových zariadení kategórie III. a IV. - príloha č. I. bod. 3.1.3.

 
Kontakt:
Ing. Vladimír Simonides - vedúci certifikačného orgánu pre výrobky, tel: 02/68 262 220, simonides.vladimir@pzvar.sk