Certifikácia výrobkov

Certifikačný orgán pre výrobky pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa všeobecných požiadaviek STN EN ISO/IEC 17065:2012 pre certifikáciu výrobkov a bolo mu vydané

Osvedčenie o akreditácii č. P-041.

Vyhľadávanie certifikovaných spoločností podľa názvu alebo čísla certifikátu:

 

Vyhľadávanie certifikovaných spoločností podľa krajiny a platnosti:

 

Rozsah akreditovaných činností:

 • certifikácia oceľových a hliníkových konštrukcií podľa STN EN 1090, položka č. 1.1
  • STN EN 1090-2:2020
  • STN EN 1090-3:2019
 • certifikácia procesu zvárania kovových výrobkov vrátane určených technických zariadení podľa STN EN ISO 3834, položka č. 4.1
  • STN EN ISO 3834-2:2021
  • STN EN ISO 3834-3:2021
  • STN EN ISO 3834-4:2021
 • certifikácia procesu zvárania železničných aplikácií, proces zvárania železničných koľajových vozidiel podľa STN EN 15085, položka č. 4.2
  • STN EN 15085-2:2021
  • registrácia certifikovaných subjektov v medzinárodnom online registry ECWRV certifikovaných výrobcov
 • posudzoivanie zhody jednoduchých tlakových nádob podľa Smernice EÚ parlamentu a rady 2014/29/EÚ, položka č. 2.1
  • Modul B - EÚ skúška typu
  • Modul C1 - Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom
  • Modul C2 - Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom v náhodných intervaloch
 • posudzoivanie zhody tlakových zariadení a zostáv podľa Smernice EÚ parlamentu a rady 2014/68/EÚ, položka č. 3.1
  • Modul B - EÚ skúška typu pre výrobný typ
  • Modul B1 - EÚ skúška typu – návrh typu
  • Modul C2 - Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v ľubovoľných intervaloch
  • Modul D - Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu
  • Modul D1 - Zabezpečenie kvality výrobného procesu
  • Modul E - Zhoda s typom na základe zabezpečenia kvality tlakového zariadenia
  • Modul F - Zhoda s typom založená na overovaní tlakového zariadenia
  • Modul G - Zhoda založená na overení jednotky
  • Modul H - Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality

 

Európska komisia pre zváranie železničných vozidiel (ECWRV)

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava ako zakladajúci člen "Európskej komisie pre zváranie železničných vozidiel / European Committee for Welding of Railway Vehicles (ECWRV)" so sídlom v Halle ako jediná na Slovensku je oprávnená zapisovať spoločnosti certifikované podľa EN 15085 našim Certifikačným orgánom pre výrobky do medzinárodného online registra certifikovaných výrobcov na stránke www.en15085.net a en15085.joincert.eu. Databáza výrobcov je verejne prístupná a je informačným zdrojom pre rozhodovanie subjektov v procese výberu dodávateľa.

 

Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach (DÚ)

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky Osvedčenie o uznaní certifikačného orgánu podľa STN EN 15085.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Poverenie na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Posudzovaním technickej dokumentácie pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných  a mostom podobných dráhových konštrukcií.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Poverenie na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, dráhových vozidiel, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Posudzovaním technickej dokumentácie pre zváranie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.

Nestrannosť Certifikačného orgánu pre výrobky:

Predstavenstvo PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava sa svojimi vyhláseniami zaviazalo, že Certifikačnému orgánu pre výrobky vytvorí podmienky pre nestranné a vierohodné posudzovanie a pre nezávislú certifikačnú činnosť. Certifikačný orgán nebude klásť neprijateľné finančné alebo iné podmienky, bude vyžadovať dodržiavanie nediskriminačných postupov posudzovania a certifikácie u žiadateľov. Postup posudzovania a certifikácie, ako aj finančné otázky budú zmluvne dohodnuté so žiadateľmi o certifikáciu výrobkov vždy na začiatku celého procesu.
 

1) Certifikačný proces prebieha podľa certifikačných schém:

 - schéma CV-01

 - schéma CV-02

 - schéma CV-03

 - schéma CV-04

2) Všeobecné podmienky pre certifikáciu výrobkov

 
Kontaktné osoby:
Ing. Vladimír Simonides - vedúci certifikačného orgánu pre výrobky, tel: 02/68 262 220, simonides.vladimir@pzvar.sk