Certifikácia výrobkov

Certifikačný orgán pre výrobky pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa všeobecných požiadaviek STN EN ISO/IEC 17065:2012 pre certifikáciu výrobkov a bolo mu vydané

Osvedčenie o akreditácii č. P-041.

Vyhľadávanie certifikovaných spoločností podľa názvu alebo čísla certifikátu:

 

Vyhľadávanie certifikovaných spoločností podľa krajiny a platnosti:

 

 

 OCEĽOVÉ A HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE (STN EN 1090)

 
Certifikačný orgán pre výrobky vykonáva certifikáciu oceľových a hliníkových konštrukcií  ako akreditovanú činnosť podľa položky 1.1 Prílohy osvedčenia o akreditácii č. P-041.

 

JEDNODUCHÉ TLAKOVÉ NÁDOBY

 
Certifikačný orgán pre výrobky vykonáva certifikáciu jednoduchých tlakových nádob ako akreditovanú činnosť podľa položky 2.1 Prílohy osvedčenia o akreditácii č. P-041.

 

TLAKOVÉ ZARIADENIA A ZOSTAVY

Certifikačný orgán pre výrobky vykonáva certifikáciu tlakových zariadení a zostáv  ako akreditovanú činnosť podľa položky 3.1  Prílohy osvedčenia o akreditácii č. P-041.

ZVÁRANIE (STN EN ISO 3834)

Certifikačný orgán pre výrobky vykonáva certifikáciu procesu zvárania kovových výrobkov vrátane určených technických zariadení ako akreditovanú činnosť podľa položky 4.1 Prílohy Osvedčenia o akreditácii č. P-041.

 

ZVÁRANIE ŽELEZNIČNÝCH A KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (STN EN 15085)

Certifikačný orgán pre výrobky vykonáva certifikáciu procesu zvárania železničných aplikácií, proces zvárania železničných koľajových vozidiel  ako akreditovanú činnosť podľa položky 4.2   Prílohy osvedčenia o akreditácii č. P-041.

 

Európska komisia pre zváranie železničných vozidiel (ECWRV)

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava ako zakladajúci člen "Európskej komisie pre zváranie železničných vozidiel / European Committee for Welding of Railway Vehicles (ECWRV)" so sídlom v Halle ako jediná na Slovensku je oprávnená zapisovať spoločnosti certifikované podľa EN 15085 našim Certifikačným orgánom pre výrobky do medzinárodného online registra certifikovaných výrobcov na stránke www.en15085.net. Databáza výrobcov je verejne prístupná a je informačným zdrojom pre rozhodovanie subjektov v procese výberu dodávateľa.

 

Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach (DÚ)

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky Osvedčenie o uznaní certifikačného orgánu podľa STN EN 15085.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Poverenie na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Posudzovaním technickej dokumentácie pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných  a mostom podobných dráhových konštrukcií.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Poverenie na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, dráhových vozidiel, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení.     (dodatok)

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Posudzovaním technickej dokumentácie pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí, dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom.

 

Nestrannosť Certifikačného orgánu pre výrobky:

Predstavenstvo PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava sa svojimi vyhláseniami zaviazalo, že Certifikačnému orgánu pre výrobky vytvorí podmienky pre nestranné a vierohodné posudzovanie a pre nezávislú certifikačnú činnosť. Certifikačný orgán nebude klásť neprijateľné finančné alebo iné podmienky, bude vyžadovať dodržiavanie nediskriminačných postupov posudzovania a certifikácie u žiadateľov. Postup posudzovania a certifikácie, ako aj finančné otázky budú zmluvne dohodnuté so žiadateľmi o certifikáciu výrobkov vždy na začiatku celého procesu.

1) Certifikačný proces prebieha podľa certifikačných schém:

 - schéma CV-01

 - schéma CV-02

 - schéma CV-03

 - schéma CV-04

2) Všeobecné podmienky pre certifikáciu výrobkov

3) Dokument na stiahnutie: Žiadosť o certifikáciu výrobkov

 
Kontaktné osoby:
Ing. Vladimír Simonides - vedúci certifikačného orgánu pre výrobky, tel: 02/68 262 220, simonides.vladimir@pzvar.sk