Certifikácia výrobkov

Certifikačný orgán pre výrobky pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa všeobecných požiadaviek STN EN ISO/IEC 17065:2012 pre certifikáciu výrobkov a bolo mu vydané

Osvedčenie o akreditácii č. P-041.

Vyhľadávanie certifikovaných spoločností podľa názvu alebo čísla certifikátu:

 

Vyhľadávanie certifikovaných spoločností podľa krajiny a platnosti:

 

Rozsah akreditovaných činností:

 • Kovové výrobky vrátane určených technických zariadení
  • STN EN 10204
  • STN EN ISO 10669
  • STN EN ISO 14587
  • STN EN ISO 14713-1, -2
  • STN EN ISO 14922
  • STN EN ISO/IEC 17050-1, -2
 • Inšpekcia jednoduchých tlakových nádob v zmysle Smernice EU parlamentu a rady 2014/29/EU a NR SR č. 234/2015 Z.z., schéma 1b , schéma 3
  • Modul B
  • Modul C
  • Modul C1
  • Modul C2
 • Inšpekcia tlakových zariadení a zostáv v zmysle Smernice EU parlamentu a rady 2014/68/EU a NR SR č. 1/2016 Z.z.
  • Modul B
  • Modul D, D1
  • Modul E, E1
  • Modul H, H1
 • Proces zvárania kovových výrobkov vrátane určených technických zariadení
  • STN EN 1090-1+A1,-2-3
  • STN EN ISO 3834-2,-3,-4
  • STN EN ISO 14554
  • STN EN ISO 14555
  • STN EN ISO 17660-1,-2
  • STN EN ISO 17663
 • Proces zvárania, NDT a lepenia železničných aplikácií, proces zvárania NDT a lepenia železničných koľajových vozidiel
  • STN EN 1090-1+A1, -2, -3
  • STN EN 14730-1, -2
  • STN EN 15085-1+A1, -2, -3+A1, -4 až -6
  • STN EN ISO 3834-2, -3, -4
  • STN EN ISO 14555
 • Inšpekcia stavebných výrobkov
  • STN EN 1090-1+A1
  • Cestné záchytné systémy
  • Osvetľovacie stožiare
  • Ostatné prefabrikované stožiare
  • Tyče, prúty, vrúbkovaná pásová oceľ, siete a priestorová (priehradová) výstuž
  • Predpínacie výrobky
  • Za tepla valcované, za studena tvarované alebo inak vyrobené kovové prierezy
  • Spojovacie prvky na kovové konštrukčné časti stavieb, najmä nity, svorníky, čapy a skrutky s maticami a podložkami
  • Materiály na zváranie kovových konštrukčných častí stavieb
  • Potrubné a zásobníkové systémy
  • Výrobky na ochranu pred požiarom alebo zlepšenie požiarnej odolnosti
  • Oceľové a hliníkové konštrukcie

Európska komisia pre zváranie železničných vozidiel (ECWRV)

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava ako zakladajúci člen "Európskej komisie pre zváranie železničných vozidiel / European Committee for Welding of Railway Vehicles (ECWRV)" so sídlom v Halle ako jediná na Slovensku je oprávnená zapisovať spoločnosti certifikované podľa EN 15085 našim Certifikačným orgánom pre výrobky do medzinárodného online registra certifikovaných výrobcov na stránke www.en15085.net a en15085.joincert.eu. Databáza výrobcov je verejne prístupná a je informačným zdrojom pre rozhodovanie subjektov v procese výberu dodávateľa.

 

Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach (DÚ)

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky Osvedčenie o uznaní certifikačného orgánu podľa STN EN 15085.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Poverenie na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, dráhových vozidiel, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení.

Nestrannosť Certifikačného orgánu pre výrobky:
Predstavenstvo PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava sa svojimi vyhláseniami zaviazalo, že Certifikačnému orgánu pre výrobky vytvorí podmienky pre nestranné a vierohodné posudzovanie a pre nezávislú certifikačnú činnosť. Certifikačný orgán nebude klásť neprijateľné finančné alebo iné podmienky, bude vyžadovať dodržiavanie nediskriminačných postupov posudzovania a certifikácie u žiadateľov. Postup posudzovania a certifikácie, ako aj finančné otázky budú zmluvne dohodnuté so žiadateľmi o certifikáciu výrobkov vždy na začiatku celého procesu.
 

1) Certifikačný proces prebieha podľa certifikačných schém:

 - schéma CV-01

 - schéma CV-02

 - schéma CV-03

 - schéma CV-04

2) Všeobecné podmienky pre certifikáciu výrobkov

 
Kontaktné osoby:
Ing. Vladimír Simonides - vedúci certifikačného orgánu pre výrobky, tel: 02/68 262 220, simonides.vladimir@pzvar.sk