WPQR, WPS

PRVÁ ZVÁRČSKÁ, a.s. je skúšobnou organizáciou, ktorá vykonáva schvaľovanie postupov zvárania kovových materiálov v zmysle noriem STN EN ISO 15607,  STN EN ISO 15609 až STN EN ISO 15614.
Skúšobná organizácia zabezpečuje dozor pri zváraní skúšobných vzoriek zvarových spojov a vykonanie skúšok v  laboratóriu metalografie, mechanických skúšok a NDT:
  • nedeštruktívnymi a mechanickými skúškami,
  • metalografickými skúškami.

Ako notifikovaná osoba NB 2408 vykonáva schvaľovanie postupov zvárania a vydáva protokol o schválení postupu zvárania v slovenskom a anglickom jazyku, resp. podľa požiadaviek zákazníka. 

 
Kontakt:
Ing. Martin Kasenčák, PhD., 02 / 68 262 222, kasencak.martin@pzvar.sk