Certifikácia systémov kvality

Certifikačný orgán systémov kvality pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa všeobecných požiadaviek ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC TS 17021-3: 2017 pre certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 - Osvedčenie o akreditácii č.Q-033 a pre certifikáciu systémov kvality pri zváraní podľa technických požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 3834: 2006 - Osvedčenie o akreditácii č.Q-035.

Certifikáciu systémov kvality pri zváraní podľa technických požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 3834: 2006 vykonáva certifikačný orgán v nasledovných prípadoch:

 • žiadateľ o certifikáciu má platnú certifikáciu podľa ISO 9001: 2015 a požiadavky ISO 3834-2,3,4: 2005 sú súčasťou systému manažérstva kvality,
 • certifikácia systémov kvality pri zváraní podľa ISO 9001: 2015 a ISO 3834-2,3,4: 2005 sa robí súčasne s certifikáciou systémov manažérstva podľa ISO 9001: 2015.
Vedenie spoločnosti sa zaviazalo, že Certifikačnému orgánu systémov kvality:
 • vytvorí všetky podmienky pre sústavné plnenie akreditačných kritérií v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17021-1: 2015,
 • zaručí vytvorenie podmienok pre nestranné, kompetentné, zodpovedné, otvorené, dôverné a vierohodné posudzovanie a pre nezávislú certifikačnú činnosť,
 • nebude nijakým spôsobom ovplyvňovať výsledky posudzovania a certifikácie.

Certifikačný orgán nekladie neprijateľné finančné alebo iné podmienky, vyžaduje dodržiavanie nediskriminačných postupov posudzovania a certifikácie u žiadateľov. Postup posudzovania a certifikácie ako aj otázky finančné sú zmluvne dohodnuté so žiadateľmi o certifikáciu systémov manažérstva kvality vždy na začiatku celého procesu.

V prípade námietok voči postupu certifikačného orgánu ako aj jeho pracovníkov a audítorov má žiadateľ, resp. certifikovaný klient právo predložiť sťažnosť, resp. sa odvolať. Podacím miestom je sekretariát zmocnenca pre akreditované a autorizované subjekty spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Bratislava.

 1. Rozsah pôsobnosti Certifikačného orgánu pre certifikáciu systémov manažérstva kvality:
 2. Odborné útvary PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Vám vedia zabezpečiť:
 3. Informácie o certifikačnom procese
 4. Zoznam vydaných certifikátov
 5. Aktuality
 6. Neakreditovaná činnosť

Žiadosť o certifikáciu systému kvality

Kontaktné osoby:
Ing. Eva Gubóová, tel.: 02/68262 203, guboova.eva@pzvar.sk, vedúca certifikačného orgánu
Ing. Vladimír Simonides, tel.: 02/68262 220, simonides.vladimir@pzvar.skvedúci certifikačného orgánu pre výrobky