Certifikácia systémov kvality

Certifikačný orgán systémov kvality pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa všeobecných požiadaviek ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC TS 17021-3: 2017 pre certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 - Osvedčenie o akreditácii č.Q-033 a pre certifikáciu systémov kvality pri zváraní podľa technických požiadaviek STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 3834 - Osvedčenie o akreditácii č.Q-035.

Certifikáciu systémov kvality pri zváraní podľa technických požiadaviek STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 3834 vykonáva certifikačný orgán v nasledovných prípadoch:

  • žiadateľ o certifikáciu má platnú certifikáciu podľa ISO 9001 a požiadavky ISO 3834-2,3,4 sú súčasťou systému manažérstva kvality,
  • certifikácia systémov kvality pri zváraní podľa ISO 9001 a ISO 3834-2,3,4 sa robí súčasne s certifikáciou systémov manažérstva podľa ISO 9001: 2015.
Vedenie spoločnosti sa zaviazalo, že Certifikačnému orgánu systémov kvality:
  • vytvorí všetky podmienky pre sústavné plnenie akreditačných kritérií v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17021-1: 2015,
  • zaručí vytvorenie podmienok pre nestranné, kompetentné, zodpovedné, otvorené, dôverné a vierohodné posudzovanie a pre nezávislú certifikačnú činnosť,
  • nebude nijakým spôsobom ovplyvňovať výsledky posudzovania a certifikácie.

Certifikačný orgán nekladie neprijateľné finančné alebo iné podmienky, vyžaduje dodržiavanie nediskriminačných postupov posudzovania a certifikácie u žiadateľov. Postup posudzovania a certifikácie ako aj otázky finančné sú zmluvne dohodnuté so žiadateľmi o certifikáciu systémov manažérstva kvality vždy na začiatku celého procesu.

V prípade námietok voči postupu certifikačného orgánu ako aj jeho pracovníkov a audítorov má žiadateľ, resp. certifikovaný klient právo predložiť sťažnosť, resp. sa odvolať. Podacím miestom je sekretariát zmocnenca pre akreditované a autorizované subjekty spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Bratislava.

  1. Rozsah pôsobnosti Certifikačného orgánu pre certifikáciu systémov manažérstva kvality:
  2. Informácie o certifikačnom procese
  3. Zoznam vydaných certifikátov
  4. Aktuality
  5. Neakreditovaná činnosť

Žiadosť o certifikáciu systému kvality

Kontaktné osoby:
Ing. Eva Gubóová, tel.: 02/68262 203, guboova.eva@pzvar.sk, vedúca certifikačného orgánu
Ing. Vladimír Simonides, tel.: 02/68262 220, simonides.vladimir@pzvar.skvedúci certifikačného orgánu pre výrobky