Inšpekčný orgán

Inšpekčný orgán PRVEJ  ZVÁRAČSKEJ, a. s., Bratislava vykonáva činnosť v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17020 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. I-059 a nadväzuje na činnosť akreditovaného Certifikačného orgánu pre výrobky a akreditovaného Skúšobného laboratória metalografie, mechanických skúšok a NDT.

Vyhľadávanie posudzovaných spoločností podľa názvu alebo čísla certifikátu/osvedčenia:

 

Vyhľadávanie posudzovaných spoločností podľa krajiny a platnosti:

 

Rozsah akreditovaných činností:

 • Inšpekcia tlakových zariadení a zostáv v zmysle Smernice EU parlamentu a rady 2014/68/EU a NR SR č. 1/2016 Z.z.
  • Produkt - položka č. 1a
   • Inšpekcia ako posudzovanie zhody tlakových zariadení
   • Schvaľovanie pracovných postupov WPQR, BPAR, CPQR
   • Modul A2
   • Modul C2
   • Modul F
   • Modul G
  • Produkt alebo inštalácia - položka č. 1b
   • Inštalácia tlakových zariadení - výrobku a inštalácie
   • Inštalácia tlakových zariadení - ako podpora certifikácie
 • Inšpekcia jednoduchých tlakových nádob v zmysle Smernice EU parlamentu a rady 2014/29/EU a NR SR č. 234/2015 Z.z.
  • Inšpekcia jednoduchých tlakových nádob - výrobku a inštalácie
  • Inšpekcia jednoduchých tlakových nádob - ako podpora certifikácie
 • Schvaľovanie technologických postupov zvárania, spájkovania, tepelného rozširovania a delenia
  • STN EN 1090-2, body 6.4.3, 6.4.4, 7.2, 7.4.1 (CPQR)
  • STN EN 13134
  • STN EN 13445-4, Príloha C
  • STN EN 15085 - celý rad
  • STN EN ISO 11970
  • STN EN ISO 14555
  • STN EN ISO 15609 - celý rad
  • STN EN ISO 15611
  • STN EN ISO 15612
  • STN EN ISO 15613
  • STN EN ISO 15614 - celý rad
  • STN EN ISO 17660 - celý rad
 • Inšpekcia na dráhach podľa zákona č. 513/2009 Z.z.
  • Určené technické zariadenia T3, T4, T5, T6, T7
  • Určené technické zariadenia T3, T4, T5, T6, T7 - inšpekcia technickej dokumentácie
  • Zváranie a nedeštruktívne skúšanie na železniciach
  • Zváranie a nedeštruktívne skúšanie na železniciach - inšpekcia technickej dokumentácie
 • Overovanie materiálových inšpekčných certifikátov 3.2 podľa STN EN 10204

 

Inšpekčný orgán je samostatný a nezávislý.

Presný rozsah každej inšpekcie je stanovený po dohode s klientom na zmluvnom základe.

Kontaktná osoba:
Ing. Vladimír Simonides, tel.: 02/68 262 220, simonides.vladimír@pzvar.sk