Inšpekčný orgán

Inšpekčný orgán PRVEJ  ZVÁRAČSKEJ, a. s., Bratislava vykonáva činnosť v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17020 a nadväzuje na činnosť akreditovaného Certifikačného orgánu pre výrobky a akreditovaného Skúšobného laboratória metalografie, mechanických skúšok a NDT.

Inšpekčný orgán je samostatný a nezávislý.

Inšpekčný orgán poskytuje služby "tretej strany" (inšpekčný orgán typu A, kap. 4.2.1, príloha A normy  STN EN ISO/IEC 17020).  Zabezpečuje nezávislú inšpekčnú činnosť pre oblasť posudzovania zhody v zmysle zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.  Je zameraný hlavne na inšpekciu kvality a kvantity v rámci dovozu a vývozu tovaru, výroby, technologického procesu výroby a hotových výrobkov. Túto činnosť vykonáva na zmluvnom základe v súlade s technickými podmienkami a ďalšími zmluvnými špecifikáciami.

Presný rozsah každej inšpekcie je stanovený po dohode s klientom na zmluvnom základe.

Všeobecné podmienky pre inšpekčné činnosti

Kontaktná osoba:
 
Ing. Vladimír Simonides, tel.: 02/68 262 220, simonides.vladimír@pzvar.sk