Doklady preukazujúce kompetentnosť spoločnosti:

 

Kvalita:

budova-kopcianska.jpg-  Certifikát kvality podľa EN ISO 9001:2015

-  Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj od MŠ SR v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z.

 

Akreditované a autorizované činnosti:

- Osvedčenie o akreditácii č. O-006 od Slovenskej národnej akreditačnej služby pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT.

- Osvedčenie o akreditácii č. Q-033 a Osvedčenie o akreditácii č. Q-035 pre certifikáciu systémov kvality od Slovenskej národnej akreditačnej služby.

- Osvedčenie akreditácii č. P-041        pre certifikáciu kovových výrobkov a procesov zvárania   od  Slovenskej národnej akreditačnej služby.    

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky Osvedčenie o uznaní certifikačného orgánu podľa STN EN 15085.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Poverenie na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Posudzovaním technickej dokumentácie pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných  a mostom podobných dráhových konštrukcií.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Poverenie na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, dráhových vozidiel, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z. z. o dráhach Posudzovaním technickej dokumentácie pre zváranie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.

- Osvedčenie o akreditácii č. S-308 od Slovenskej národnej akreditačnej služby pre skúšobné laboratórium metalografie, mechanických skúšok a NDT.

- Rozhodnutie o autorizácii č. 2018/801/008418/01147 - preskúmanie rozhodnutia č. 2018/801/005954/03567 pre autorizovanú  osobu SKTC-176 na činnosti súvisiace s posudzovaním zhody tlakových zariadení, jednoduchých tlakových nádoba schvaľovanie pracovných postupov a zamestnancov určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov pre tlakové zariadenia a schvaľovanie zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov tlakových zariadení. 

 - Rozhodnutie o notifikácii 2014/68/EU pre notifikovanú  osobu NB 2408 na činnosti súvisiace so schvaľovaním pracovných postupov, zamestnancov určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov pre tlakové zariadenia a na činnosti súvisiace s posudzovaním zhody tlakových zariadení. 

 - Rozhodnutie o notifikácii 2014/29/EU pre notifikovanú  osobu NB 2408 na činnosti súvisiace s posudzovaním zhody jednoduchých tlakových nádob. 

 - Rozhodnutie o notifikácii 2014/68/EU, RTPO  pre notifikovanú  osobu NB 2408 na činnosti súvisiace so schvaľovaním zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov tlakových zariadení.