Doklady preukazujúce kompetentnosť spoločnosti:

 

Kvalita:

budova-kopcianska.jpg Certifikát kvality podľa EN ISO 9001:2015

-  Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj od MŠ SR v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z.

 

Akreditované a autorizované činnosti:

- Osvedčenie o akreditácii č. O-006 od Slovenskej národnej akreditačnej služby pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT.

- Osvedčenie o akreditácii č. Q-033 a Osvedčenie o akreditácii č. Q-035 pre certifikáciu systémov kvality od Slovenskej národnej akreditačnej služby.

- Osvedčenie akreditácii č. P-041        pre certifikáciu kovových výrobkov a procesov zvárania   od  Slovenskej národnej akreditačnej služby.    

- Osvedčenie o uznaní certifikačného orgánu na certifikáciu výrobcov na zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí od Dopravného úradu, Divízie dráh a dopravy na dráhach.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z.z. o dráhach Poverenie na overovanie splnenia požiadaviek na nedeštruktivne skúšanie ocel'ových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií a dráhových vozidiel.

Dopravný úrad, ako bezpečnostný orgán Slovenskej republiky na železnici udelil certifikačnému orgánu pre výrobky v zmysle zákona NR SR č.513/2009 Z.z. o dráhach Poverenie na overovanie splnenia požiadaviek na zváranie ocel'ových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií a dráhových vozidiel.

- Osvedčenie o akreditácii č. S-308 od Slovenskej národnej akreditačnej služby pre skúšobné laboratórium metalografie, mechanických skúšok a NDT.

- Rozhodnutie o autorizácii č. 2014/800/4767/01013 pre autorizovanú  osobu SKTC-176 na činnosti súvisiace s posudzovaním zhody tlakových zariadení, jednoduchých tlakových nádoba schvaľovanie pracovných postupov a zamestnancov určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov pre tlakové zariadenia a schvaľovanie zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov tlakových zariadení. 

 - Rozhodnutie o notifikácii 2014/68/EU pre notifikovanú  osobu NB 2408 na činnosti súvisiace so schvaľovaním pracovných postupov, zamestnancov určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov pre tlakové zariadenia a na činnosti súvisiace s posudzovaním zhody tlakových zariadení. 

 - Rozhodnutie o notifikácii 2014/29/EU pre notifikovanú  osobu NB 2408 na činnosti súvisiace s posudzovaním zhody jednoduchých tlakových nádob. 

 - Rozhodnutie o notifikácii 2014/68/EU, RTPO  pre notifikovanú  osobu NB 2408 na činnosti súvisiace so schvaľovaním zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov tlakových zariadení.