Získané poverenie od Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

Spoločnosť získala poverenie od ÚRŽD na vykonávanie overovania splnenia požiadaviek na zváranie dráhových vozidiel. Rozhodnutie je platné od 09.01.2012. Viac........