Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 26a odst. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. vydal spoločnosti dňa 12. 10. 2009 Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Platnosť osvedčenia je šesť rokov od jeho vydania.