Projekty spolufinancované MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj