VŠEOBECNE PLATNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

 1. Povinnosti a zodpovednosti žiadateľa, resp. certifikovaného klienta
 • Predložiť požadovanú dokumentáciu v dohodnutých termínoch, a to: príručku kvality a smernice systému manažérstva podľa STN EN ISO 9001: 2016, resp. príručku kvality a smernice systému manažérstva kvality podľa technických požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 3834-2,3,4: 2021 pri požiadavke o certifikáciu systémov kvality pri zváraní (podľa predmetu certifikácie). Umožniť členom audítorského tímu prístup ku všetkým požadovaným dokumentom súvisiacim s predmetom zmluvy.
 • V prípade, že žiadateľ žiada o certifikáciu len systému kvality pri zváraní je povinný predložiť doklad o platnej certifikácii podľa STN EN ISO 9001: 2016.
 • Určiť v dostatočnom predstihu zodpovedného pracovníka za organizáciu priebehu auditu. Ďalej vytvoriť dohodnuté podmienky potrebné pri auditovaní a umožniť audítorskému tímu prístup do svojich prevádzkových priestorov a ku všetkým požadovaným dokumentom súvisiacim s predmetom zmluvy.
 • Oznámiť certifikačnému orgánu termín pripravenosti na audit.
 • Predložiť a spracovať ďalšiu dokumentáciu potrebnú na splnenie predmetu zmluvy.
 • Uhradiť v dohodnutom termíne zmluvnú cenu.
 • Umožniť v prípade požiadavky COSK účasť pozorovateľov zo strany akreditačného orgánu pri posudzovaní.

 

Žiadateľ, resp. certifikovaný klient sa zaväzuje:
 • dodržiavať počas platnosti certifikátu ustanovenia certifikačnej schémy, ktorú certifikovaný klient obdrží zároveň spolu s Dohodou o používaní certifikátu,
 • pri odkazoch na svoj certifikačný stav v komunikačných prostriedkoch, ako je internet, príručky alebo inzeráty a ďalšie dokumenty, konať v súlade s požiadavkami certifikačného orgánu,
 • nerobiť a nedovoliť robiť zavádzajúce vyhlásenia týkajúce sa svojej certifikácie,
 • nepoužívať alebo nedovoliť používať certifikačný dokument alebo jeho časť zavádzajúcim spôsobom,
 • po zrušení svojej certifikácie prerušiť používanie všetkých reklamných prostriedkov, ktoré obsahujú odkaz na certifikáciu, na certifikačný orgán alebo stav certifikácie a vrátiť vydaný certifikát,
 • upraviť všetky reklamné postupy, ak sa zúži rozsah certifikácie,
 • nepoužívať odkaz na certifikáciu svojho systému manažérstva takým spôsobom, že certifikačný orgán by sa mohol považovať za orgán certifikujúci výrobok alebo proces,
 • nenaznačovať, že certifikácia sa týka činností a miest mimo rámca rozsahu certifikácie,
 • nevyužívať svoju certifikáciu spôsobom, ktorý by certifikačnému orgánu a/alebo certifikačnému systému spôsobil stratu dobrého mena alebo stratu dôvery verejnosti,
 • používať udelenú certifikačnú značku v zmysle všeobecných ustanovení, ktoré certifikovaný klient obdržal pri udelení certifikačnej značky,
 • nepoužívať certifikačnú značku na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii alebo certifikátoch,
 • oznámiť certifikačnému orgánu každú zmenu podmienok, za ktorých bol organizácii certifikát udelený (napr. zmena kontaktnej adresy, zásadné zmeny systému manažérstva, zmena kľúčových riadiacich a odborných pracovníkov, legislatívne zmeny, zmeny štatútu a vlastníctva spoločnosti atď.),
 • založiť a viesť knihu sťažností a námietok voči výkonu funkcie vyplývajúcej z využívania certifikátu.

V prípade námietok voči postupu audítorov má žiadateľ právo predložiť sťažnosť, resp. sa odvolať. Podacím miestom je sekretariát zmocnenca pre akreditované a autorizované subjekty spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Bratislava.

 1. Povinnosti a zodpovednosti certifikačného orgánu
 • Zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa žiadateľa, s ktorými sa v rámci procesu certifikácie zoznámi.
 • Predložiť objednávateľovi na schválenie Plán auditu minimálne 10 pracovných dní pred konaním auditu. Plán auditu obsahuje: zloženie audítorského tímu, postupový plán posudzovania a termíny jednotlivých etáp auditu.
 • Zabezpečiť posúdenie systému do dvoch týždňov po oznámení objednávateľa o pripravenosti k auditu.
 • Zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa žiadateľa, resp. certifikovaného klienta, s ktorými sa v rámci predmetu plnenia tejto zmluvy zoznámi.
 • Zaväzuje sa, že posudzovanie bude prebiehať v súlade so schválenými postupmi certifikačného orgánu a normy STN EN ISO/IEC 17021-1: 2015.
 • Zabezpečiť, že informácie získané počas auditov o objednávateľovi, budú v prípade ich zverejnenia posudzovateľom akreditačného orgánu považované za dôverné.
 • Informovať certifikovaného klienta o zmenách v certifikačnej schéme, predpisoch a normách súvisiacich s využívaním certifikátu. Aktuálne informácie budú uvádzané na internetovej stránke: www.pzvar.sk.
 • Uchovávať záznam o všetkých žalobách, sťažnostiach, sporoch a činnostiach týkajúcich sa certifikačného orgánu, vykonávať príslušnú nápravnú a preventívnu činnosť, dokumentovať nápravnú a preventívnu činnosť a posudzovať jej účinnosť a efektívnosť.Predĺžiť platnosť certifikátu, ak certifikovaný klient – žiadateľ plní podmienky dohody o používaní certifikátu a certifikačnej schémy a požiada o obnovenie platnosti certifikátu (recertifikáciu).
 • Obnoviť pozastavenú certifikáciu, ak sa problém, ktorého výsledkom bolo pozastavenie vyriešil do lehoty stanovenej certifikačným orgánom.

V prípade, že certifikačný orgán počas vykonávania riadnej kontroly vlastníctva a používania certifikátu, certifikačnej značky alebo správ z auditu zistí porušenie Dohody o používaní certifikátu, môže od certifikovaného klienta požadovať nápravu a nápravnú činnosť. Na základe závažnosti porušenia tejto dohody certifikovaným klientom môže certifikačný orgán pozastaviť alebo zrušiť certifikáciu, publikovať priestupok, a ak je to nevyhnutné aj vyvodiť právne kroky.

V prípadne, že certifikovaný klient preruší komunikáciu s certifikačným orgánom, alebo neoznámi dôležité informácie ovplyvňujúce podmienky udelenej certifikácie, certifikačný orgán bude postupovať v zmysle stanoveného postupu, ktorý môže viesť k pozastaveniu, resp. k zrušeniu certifikácie. Certifikačný orgán túto skutočnosť zverejní. Znovuudelenie certifikácie po pozastavení je možné iba na základe vykonania mimoriadneho auditu.

 1. Používanie certifikátu a certifikačnej značky
Žiadateľ sa zaväzuje podpísaním Dohody o používaní certifikátu:
 • odvolávať sa na certifikáciu len v súlade s predmetom udelenej certifikácie,
 • nepoužívať certifikát spôsobom, ktorý by mohol poškodiť povesť certifikačného orgánu a nerobiť také vyhlásenia, ktoré by certifikačný orgán mohol považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené,
 • pri uplynutí doby platnosti certifikátu, pozastavení platnosti alebo odobratí certifikátu nepoužívať certifikát obsahujúci odvolanie sa na certifikačný orgán alebo stav certifikácie,
 • nepoužívať certifikát zavádzajúcim spôsobom.

Certifikát a certifikačnú značku si nemôže certifikovaná organizácia samostatne upravovať alebo meniť.

 1. Záznamy o certifikácii

Sú to záznamy o priebehu certifikačných procesov, záznamy z jednotlivých auditov a hodnotení plnenia certifikačných kritérií, ako aj vlastné certifikáty. Všetky uvedené záznamy sú riadené podľa Príručky kvality a podľa postupov certifikačného orgánu. Ich registratúra a archivácia sa riadi podľa Smernice spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Bratislava.

Pri všetkých typoch záznamov sa dodržujú zásady dôvernosti.

Zoznam certifikovaných klientov je k dispozícii u vedúceho certifikačného orgánu.

 1. Ukončenie platnosti certifikátu, pozastavenie, zrušenie, zúženie rozsahu certifikácie, odmietnutie a znovuudelenie certifikácie
Dôvody ukončenia platnosti certifikátu:
 • u certifikovanej organizácie bol vyhlásený konkurz,
 • zmenil sa zriaďovateľ alebo právny subjekt organizácie,
 • ukončila sa platnosť zmluvy odstúpením jednej zo zmluvných strán, resp. výpoveďou platnosti zmluvy,
 • skončila platnosť certifikátu a organizácia nepožiadala certifikačný orgán o obnovenie platnosti certifikátu – recertifikáciu.
Certifikačný orgán má právo odobrať certifikát organizácii, ak:
 • došlo k zneužitiu certifikátu,
 • pri dozore sa zistili rozpory s požadovanými stanovenými kritériami (nedodržiavanie predpokladov podmienok pre certifikáciu),
 • nemôže byť vykonaný dozor vytváraním prekážok zo strany certifikovanej organizácie,
 • na základe zistených nezhôd počas dozoru, certifikovaný klient odmietol vykonať nápravné opatrenia,
 • neuhradené finančné pohľadávky voči certifikačnému orgánu,
 • hrubé porušenie zmluvy zo strany certifikovaného klienta,
 • neumožnenie účasti pozorovateľov zo strany akreditačného orgánu v prípade požiadavky COSK pri posudzovaní.
Certifikačný orgán má právo pozastaviť platnosť certifikátu, ak:
 • certifikovaný systém manažérstva klienta trvalo alebo vážnym spôsobom zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie vrátane požiadaviek na efektívnosť systému manažérstva,
 • certifikovaný klient neumožní, aby sa v požadovaných intervaloch uskutočnili dozorné alebo recertifikačné audity,
 • certifikovaný klient sám požiada o pozastavenie.
Certifikačný orgán má právo zúžiť rozsah certifikátu, ak:
 • certifikovaný systém manažérstva klienta trvalo alebo vážnym spôsobom zlyháva pri plnení požiadaviek rozsahu certifikácie vrátane požiadaviek na efektívnosť systému manažérstva,
 • certifikovaný klient sám požiada o zúženie.
Dôvody odmietnutia certifikácie:
 • žiadateľ nespĺňa požiadavky definované certifikačnými postupmi,
 • mohlo by nastať porušenie nestrannosti,
 • certifikačný orgán nemôže poskytnúť požadovanú certifikáciu – požiadavka je mimo jeho rozsah akreditácie. 
Znovuudelenie certifikácie (je možné iba v prípade pozastaveného certifikátu)
 • klient preukáže na mimoriadnom audite odstránenie príčin, ktorých následkom bolo pozastavenie platnosti certifikátu.
 
 1. Informácie o zmenách v certifikačnom postupe

Certifikačný orgán v dostatočnom predstihu informuje o zmenách v požiadavkách na certifikáciu, ktoré zamýšľa urobiť. Po schválení zmien požiadaviek na certifikáciu certifikačný orgán navrhne dátum účinnosti a formu publikácie zmeny. Každú zmenu požiadaviek na certifikáciu uverejňuje na svojej internetovej stránke: www.pzvar.sk .

Ak sa zmena požiadaviek na certifikáciu týka už certifikovaného klienta alebo aj žiadateľov o certifikáciu, ktorí sú v procese certifikácie, týmto podáva informácie písomnou formou. Certifikačný orgán si vždy overuje, či každý certifikovaný klient, resp. žiadateľ o certifikáciu, sa v stanovenej lehote prispôsobil zmeneným požiadavkám na certifikáciu.

 1. Sťažnosti a odvolania

V súlade s požiadavkou normy STN EN ISO/IEC 17021-1: 2015 vyžaduje certifikačný orgán od každého držiteľa certifikátu systému manažérstva kvality prístup ku všetkým sťažnostiam na jeho činnosť a k ním prijatým nápravným opatreniam. Povinnosť viesť záznamy o sťažnostiach na činnosť držiteľa certifikátu a ním prijatých nápravných opatrení, ako aj ich sprístupnenie, je upravená v Dohode o používaní certifikátu. Dodržiavanie ustanovení Dohody o používaní certifikátu o zaobchádzaní so sťažnosťami na certifikovaného klienta je predmetom preverovania pri každom dozore alebo opakovanom posudzovaní (recertifikácii) systému manažérstva kvality certifikovaného klienta.

 

POSTUP CERTIFIKÁCIE

Vlastný výkon certifikácie je podrobne popísaný v Príručke kvality, postupoch P01 a P06 a certifikačných schémach. Všetky dokumenty sú vlastníctvom Certifikačného orgánu systémov kvality pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava a sú k dispozícii k nahliadnutiu. Certifikačný proces sa vykonáva podľa schválených certifikačných schém COSK-01 a COSK-02 a pozostáva z nasledovných krokov:

 1. Podanie žiadosti

Každému žiadateľovi o certifikáciu poskytuje certifikačný orgán informácie o postupe certifikácie, jeho právach a povinnostiach. Od každého žiadateľa, ktorý prejaví záujem o certifikáciu systémov manažérstva kvality vyžaduje vyplniť Žiadosť o certifikáciu systému kvality“,  T04Žiadosť o certifikáciu musí podpísať štatutárny predstaviteľ žiadateľa. Žiadatelia o certifikáciu systémov kvality pri zváraní podľa technických požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 3834-2,3,4: 2021 musia v žiadosti uviesť navyše informácie o existujúcej certifikácii systémov manažérstva podľa ISO 9001: 2015 (bod 5, tlačiva T04).

 1. Preskúmanie žiadosti
Pred samotným auditom vykonáva vedúci úseku posudzovania certifikačného orgánu podrobné preskúmanie žiadosti o certifikáciu systému manažérstva kvality vrátane jej príloh. Cieľom preskúmania je ubezpečiť sa, že:
 • požiadavky na certifikáciu boli u žiadateľa pochopené, jasne definované a dostatočne zdokumentované,
 • sa vyjasnili akékoľvek rozdiely v názoroch medzi certifikačným orgánom a žiadateľom o certifikáciu,
 • certifikačný orgán je spôsobilý poskytnúť certifikačnú službu v oblasti požadovanej certifikácie, v mieste a rozsahu činností žiadateľa a s ohľadom na osobitné požiadavky žiadateľa.
Ak výsledok preskúmania žiadosti o certifikáciu je kladný, žiadateľovi sa výsledok preskúmania a prijatie žiadosti podá písomnou formou. V prípade kladného posúdenia žiadosti sa žiadateľovi spolu s vyjadrením zasiela návrh Zmluvy o vykonaní certifikácie.
 
Následne certifikačný orgán od žiadateľa požaduje doručenie nasledovných dokumentov:
 • dokumentáciu na posúdenie (príručka kvality a prípadne ďalšie súvisiace dokumenty),
 • doklad potvrdzujúci právne postavenie a identifikačné údaje žiadateľa (môže byť predložené pri prvej etape auditu),
 • vrátenie podpísanej Zmluvy o vykonaní certifikácie.

Žiadatelia o certifikáciu systému manažérstva kvality pri zváraní podľa technických požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 3834-2,3,4: 2021 navyše predkladajú doklad potvrdzujúci certifikáciu systému manažérstva žiadateľa podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ak žiadateľ je už jeho držiteľom). Doklady o kvalifikácii a ďalšie záznamy o kvalite súvisiace s činnosťou žiadateľa o certifikáciu môžu byť predložené pri posudzovaní na mieste. Certifikačný orgán vykonáva certifikačný audit pri prvotnej certifikácii v dvoch etapách.

 1. Predcertifikačný audit

Cieľom predcertifikačného auditu je poukázať na slabé miesta v systéme manažérstva kvality žiadateľa. Z výsledkov predcertifikačného auditu sa certifikát nevydáva. Žiadateľ vykoná odporúčané zmeny, resp. úpravy navrhnuté audítorským tímom. Predcertifikačný audit sa vykonáva len na požiadanie žiadateľa o certifikáciu.

 1. Vypracovanie Plánu auditu

Poverený zástupca certifikačného orgánu organizuje vypracovanie Plánu auditu. Vypracovaný Plán auditu aj s menami navrhovaného vedúceho audítora, audítora poprípade technického experta (ak je to potrebné), predloží poverený zástupca certifikačného orgánu na schválenie žiadateľovi o certifikáciu.

Plán auditu obsahuje aj navrhovaný termín certifikačného auditu (s prihliadnutím na požiadavku zákazníka uvedenú v žiadosti o certifikáciu). Termín je stanovený v dostatočnom predstihu – minimálne 10 dní pred dátumom schválenia plánu auditu. Termín certifikačného auditu si môže navrhnúť alebo prispôsobiť aj žiadateľ podľa svojich potrieb. Po schválení Plánu auditu zo strany žiadateľa o certifikáciu komunikuje so zainteresovanými pracovníkmi vedúci audítor.

 1. Prvá etapa certifikačného auditu

Po doručení dokumentácie (Príručka kvality, príslušné smernice a ďalšie súvisiace dokumenty) vykoná vedúci audítor preskúmanie predloženej dokumentácie. Cieľom preskúmania je posúdenie zhody dokumentovaného systému s požiadavkami referenčnej normy. V prípade žiadateľa o certifikáciu systémov kvality pri zváraní musí byť predložená dokumentácia v súlade s referenčnými normami (STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 3834-2,3,4: 2021). Dodaná dokumentácia musí obsahovať dôkazy o previazanosti systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2016 s požiadavkami STN EN ISO 3834-2,3,4: 2021.

Vedúci úseku posudzovania na základe prijatej žiadosti o certifikáciu a preskúmaní dokumentácie rozhodne, či sa prvá etapa auditu vykoná len formou písomnou alebo jej časť bude vykonaná aj v organizácii klienta.

Rozhodnutie o forme vykonania prvej etapy auditu sa žiadateľovi oznamuje písomnou formou. Návšteva žiadateľa pri prvej etape auditu sa vykonáva vždy pri certifikácii podľa STN EN ISO 9001: 2016 a podľa STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 3834-2,3,4: 2021. Prvá etapa auditu sa vykoná písomnou formou bez návštevy žiadateľa v prípade, že žiadateľ spĺňa požiadavky výnimky bližšie špecifikovanej postupom P01.Rozhodnutie o návšteve žiadateľa pri prvej etape auditu sa žiadateľovi o certifikáciu dáva na vedomie do 2 týždňov od doručenia dokumentácie. Návštevu vykoná menovaný a schválený audítorský tím, poprípade jeden z menovaných audítorov (rozhoduje vedúci audítor). Informácie zhromaždené z dokumentácie žiadateľa (z preskúmania príručky kvality, resp. ďalšej doručenej dokumentácie), resp. osobnej návštevy v rámci prvej etapy auditu využíva certifikačný orgán na prípravu druhej etapy auditu a považuje ich za dôverné. Výsledkom prvej etapy auditu je zdokumentovanie zistení (správa, posúdenie dokumentácie) a ich oznámenie klientovi, vrátane označenia oblastí, ktoré by sa v druhej etape mohli zaradiť medzi nezhody. Správu zašle vedúci audítor žiadateľovi o certifikáciu do 2 týždňov od ukončenia prvej etapy.

Úlohou žiadateľa o certifikáciu je do dátumu druhej etapy certifikačného auditu zosúladiť dokumentáciu systému manažérstva s požiadavkami príslušnej referenčnej normy a analyzovať, resp. odstrániť označené oblasti obáv vzniku nezhôd.

Časový interval medzi prvou a druhou etapou auditu závisí od potreby klienta vyriešiť oblasti obáv zistených pri prvej etape a od potrieb certifikačného orgánu pri prípadnej úprave opatrení na druhú etapu.

 1. Druhá etapa certifikačného auditu
Cieľom druhej etapy auditu je zhodnotiť zavedenie systému manažérstva klienta vrátane jeho efektívnosti. Druhá etapa sa vždy koná na mieste (resp. miestach) v organizácii klienta. Druhá etapa musí obsahovať:
 • informácie a dôkaz o zhode so všetkými požiadavkami aplikovanej normy systému manažérstva alebo iného normatívneho dokumentu,
 • monitorovanie a meranie výkonnosti, podanie správy a preskúmanie v porovnaní so zámermi a cieľmi kľúčových činností,
 • systém manažérstva klienta a jeho činností z pohľadu zhody s legislatívou,
 • prevádzkové riadenie klientových procesov,
 • interné auditovanie a preskúmanie manažmentom,
 • zodpovednosť manažmentu za politiku klienta,
 • väzby medzi normatívnymi požiadavkami, politikou, zámermi a cieľmi činností, akékoľvek aplikovateľné požiadavky legislatívy, zodpovednosť, kompetentnosť pracovníkov, činností, postupy, údaje o výkonnosti, zistenia interných auditov a závery.

Certifikačný audit vykonáva schválený a poverený audítorský tím. Počas certifikačného auditu zhromažďuje informácie, ktoré porovnáva s kritériami auditu. Výsledkom porovnania sú zistenia z auditu. Audítori sa v maximálnej miere usilujú, aby akékoľvek rozpory v názoroch na zistené dôkazy, resp. zistenia z auditu vyriešili.

Vo všeobecnosti sa zistenia kategorizujú nasledovne:
 • zhoda dôkazu so stanoveným kritériom,
 • negatívne zistenie,
 • nesystémová nezhoda,
 • systémová nezhoda.
Audítor zaznamenáva dôkazy, negatívne zistenia a nezhody z auditovania na predpísaných tlačivách. Zodpovedný pracovník auditovanej spoločnosti uvedie spôsob a termín nápravy. Náprava môže byť realizovaná okamžite, alebo v stanovenom termíne. Ak náprava bude realizovaná dodatočne, zodpovedný pracovník auditovanej spoločnosti je povinný podať o jej vykonaní certifikačnému orgánu písomnú správu.
Pri nezhodách audítor uvedie zistené fakty (činnosť, proces, miesto, osoby, dokumenty), stručný opis dôkazu a rozpor s referenčným kritériom. Zodpovedný pracovník auditovanej spoločnosti je povinný podať písomnú správu o realizovaní nápravy a nápravných opatrení. Overenie účinnosti prijatých nápravných opatrení, prípadne aj preventívnych opatrení vykoná certifikačný orgán pri následnom audite. Ak nezhoda je kvalifikovaná ako systémová, zodpovedný pracovník auditovanej spoločnosti uvedie predbežný termín opakovaného auditu.
 
 1. Správa z auditu
Výsledky auditu sú spracované v Správe z auditu do 14 pracovných dní po ukončení auditu. Za vypracovanie Správy zodpovedá vedúci audítor. Vedúci audítor musí v súvislosti s vypracovaním správy z auditu zabezpečiť:
 • aby sa ešte pred opustením priestorov žiadateľa uskutočnilo záverečné stretnutie audítorského tímu s vedením spoločnosti, na ktorom sa vykoná zhrnutie výsledkov auditovania a je posúdená miera splnenia kritérií certifikácie,
 • aby bol žiadateľovi poskytnutý vyplnený „Záznam o nezhode pri audite“ a „Záznam o zistení pri audite“, a všetky vysvetlenia k týmto dokumentom, ktoré majú žiadateľovi pomôcť pochopiť dôvody ich vzniku,
 • aby bol žiadateľ informovaný o identifikovaných príležitostiach na zlepšenie,
 • včasné doručenie správy zodpovedným pracovníkom žiadateľa.
 
 1. Rozhodnutie o certifikácii

Rozhodnutia na udelenie certifikácie vykonáva manažment certifikačného orgánu, ktorý tvorí vedúci CO, zástupca vedúceho CO a vedúci úseku posudzovania, na zasadnutí certifikačného orgánu. Ostatní pracovníci certifikačného orgánu vykonávajú len zhromažďovanie informácií, ktoré porovnávajú s kritériami auditovania ako prípravu k rozhodnutiam o certifikácii. Certifikačný orgán rozhoduje o udelení alebo odmietnutí certifikácie, rozšírení alebo zúžení rozsahu certifikácie, pozastavení alebo vrátení certifikácie, zrušení certifikácie alebo obnovení certifikácie a následne vykonáva rozhodnutia pri dozore a udržiavaní platnosti certifikátu. Platnosť certifikátu je tri roky. Doba platnosti certifikátu vydaného pre systémy kvality pri zváraní je podmienená dobou platnosti certifikátu vydaného podľa STN EN ISO 9001: 2016.

Ku každému rozhodnutiu o certifikácii sa uvádza:
 • výsledok hodnotenia stanoveného posudzovania,
 • výsledok splnenia ďalších stanovených kritérií certifikácie podľa použitej certifikačnej schémy,
 • konečné rozhodnutie o vydaní certifikátu.

Držiteľ certifikátu podpisuje „Dohodu o používaní certifikátu“. V tejto dohode sú upravené podmienky používania certifikátu, najmä všetky záväzky, ktoré v súvislosti s certifikáciou držiteľovi certifikátu vznikajú.

Každý certifikovaný klient obdrží od certifikačného orgánu certifikačnú značku podľa príslušného predmetu certifikácie (STN EN ISO 9001, resp. STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 3834-2,3,4). Podmienky používania certifikačnej značky sú uvedené v dohode o používaní certifikátu a vo všeobecných podmienkach udelenia certifikačnej značky.

Certifikát vydáva certifikačný orgán v slovenskom jazyku. Počet vydaných originálov certifikátov si stanovuje žiadateľ. Na požiadanie certifikačný orgán môže vydať certifikát v cudzom jazyku (angličtina, nemčina).

 1. Dozor a recertifikácia

Certifikačný orgán v certifikačných schémach stanovil pre držiteľov certifikátov lehotu pre vykonanie dozoru na jeden rok a lehotu pre obnovenie (recertifikáciu) platnosti certifikácie na tri roky. Tri mesiace pred uplynutím lehoty zašle certifikačný orgán certifikovanej organizácii výzvu, na základe ktorej následne poverený zástupca certifikačného orgánu dohodne s držiteľom certifikátu presný termín vykonania dozoru alebo recertifikačného auditu.

Aj v prípade recertifikácie je doba platnosti vydaného certifikátu pre systémy kvality vo zváraní podmienená dobou platnou certifikátu vydaného podľa ISO 9001: 2015.

 1. Sťažnosti a odvolania

Certifikačný orgán vedie evidenciu sťažností predložených na certifikačnom orgáne v Knihe evidencie odvolaní a sťažností. Predložené sťažnosti rieši podľa postupu Evidencia a postup riešenia sťažností na certifikované organizácie. Proces prijímania odvolaní, ich hodnotenia a prijímania rozhodnutí má certifikačný orgán zdokumentovaný v postupe Evidencia a postup riešenia odvolaní.

   

CERTIFIKAČNÁ ZNAČKA

Certifikačnú značku udeľuje certifikovanému klientovi certifikačný orgán na základe úspešného absolvovania certifikačného procesu a označuje certifikáciu systému manažérstva kvality. Značka sa nesmie používať na výrobkoch organizácie alebo takým spôsobom, ktorý by sa mohol interpretovať ako označenie zhody výrobku. Spracovanie a používanie vlastného návrhu, resp. vykonávanie akýchkoľvek zásahov alebo zmien v poskytnutej certifikačnej značke je zakázané.

Certifikačný orgán pre certifikáciu systémov kvality má dva typy certifikačných značiek:

certifikačná značka poskytovaná organizácii, ktorá má certifikovaný systém kvality pri zváraní podľa technických požiadaviek STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 3834-2,3,4

 

certifikačná značka poskytovaná organizácii, ktorá má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001

 

Možnosti použitia certifikačných značiek:

Udelená certifikačná značka sa môže používať na:

 • externú korešpondenciu (firemné listy, tlačivá ...),
 • propagačný materiál, ktorý organizácia využíva na svoju prezentáciu (marketingové účely, výstavy, .....) výhradne v súvislosti so systémom manažérstva.

Značka sa nesmie používať na produkte alebo obale produktu organizácie alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by sa mohol interpretovať ako označenie zhody produktu.

Značka sa nesmie používať na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii alebo certifikátoch.

Spracovanie a používanie vlastného návrhu, resp. vykonávanie akýchkoľvek zásahov alebo zmien v poskytnutej certifikačnej značke je zakázané.