Profil verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ:  PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., akciová spoločnosť

Sídlo: Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5

Štatutárny zástupca:

Ing. Peter Fodrek, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Jana Rychtáriková, členka predstavenstva
Ing. Tomáš Fodrek, člen predstavenstva

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:

Ing. Jana Rychtáriková, tel.: 02/68262 104, e-mail: rychtarikova.jana@pzvar.sk

Spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. je prijímateľom prostriedkov štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie a Kohézneho fondu na realizáciu projektov na podporu výskumu a vývoja, resp. na podporu podnikania. V súlade s výškou intenzity pomoci sa spoločnosť zaraďuje  podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) do kategórie verejných obstarávateľov, s povinnosťou postupovať podľa príslušných ustanovení ZVO.

Profil verejného obstarávateľa slúži na poskytovanie informácií o aktuálnych a vykonaných obstarávaniach tovarov, služieb a stavebných prác realizovaných v rámci projektov spolufinancovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie alebo Kohézneho fondu.

Pri realizácii nadlimitných zákaziek informuje o všetkých relevantných krokoch, ktoré verejný obstarávateľ v procese zákazky vykonáva v súlade s §49a ods.1 ZVO.

Vyhlásené zákazky podľa §9 ods. 9

Prehľad štvrťročných súhrnných správ zákaziek realizovaných podľa §9 ods. 9

 

Vyhlásené zákazky podľa §117